این مجموعه حاوی اوراق باقی مانده از ناصر پورپیرار در زمینه های مختلف  در طول دوران زندگیش میباشد که به تدریج کامل میشود. برای دسترسی به منابع مکتوب بجای مانده به بخش مقالات و  کتابخانه مراجعه کنید. در صورتی که اسنادی دردست دارید و در این آرشیو منتشر نشده وبسایت ایروتسی با افتخار خواهان انتشار این مدارک میباشد .میتوانید اسناد را به سه طریق مقاله ،عکس و کتاب در بخش های مختلف وبسایت ارائه کنید .در صورتی که تمایل به فروش این آثار را دارید میتوانید با وبسایت ایروتسی مذاکره کنید   

Go to top