گفتگوی ناصر پورپیرار با مجتبی غفوری پیرامون جریان های اقتصادی

Category: General

  0   0
11111111110.00 out of 0 user(s)
3210 views

added by yrotsih on 27 August 2019

این گفتگو از مجموعه گفتگو هاییست که در زمان حیات مرحوم ناصر پورپیرار ضبط و به تدریج منتشر میشود. در بخش اول این برنامه ناصر پورپیرار در گفتگو با مجتبی غفوری به توضیح سیر تاریخی جریان های چپ و راست در صد سال گذشته و علل بروز جنگ های جهانی میپردازد .

Related Videos

Go to top