ارائه شفاهی مقاله پژوهشی گاهشناسی نو و زبان شناسی

Category: General

  0   0
11111111110.00 out of 0 user(s)
664 views

added by yrotsih on 01 October 2018

ارائه شفاهی مقاله پژوهشی پیرامون گاهشناسی نو و زبان شناسی برای نخستین بار در ایران ، دهمین همایش بین المللی زبانشناسی ایران، به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه دهنده: سلمان سهیلی، دانشجوی دکتری زبانشناسی

Related Videos

Go to top