ارائه شفاهی مقاله پژوهشی گاهشناسی نو و زبان شناسی

Category: General

  1   0
11111111114.50 out of 1 user(s)
4715 views

added by yrotsih on 01 October 2018

ارائه شفاهی مقاله پژوهشی پیرامون گاهشناسی نو و زبان شناسی برای نخستین بار در ایران ، دهمین همایش بین المللی زبانشناسی ایران، به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه دهنده: سلمان سهیلی، دانشجوی دکتری زبانشناسی

Related Videos

Go to top