تاریخ علم یا افسانه -روش ها

Category: General

  1   0
11111111110.00 out of 0 user(s)
2715 views

added by yrotsih on 09 September 2017

مستند تاریخ افسانه یا علم برگرفته از مجموعه کتاب هایی با همین نام به قلم آناتولی فومنکو و گلب نوسوفسکی است. فومنکو ریاضیدان بسیار مشهور اهل روسیه است که در دانشگاه مسکو درس ریاضیات و آمار می‌دهد. ضمن این که، او از اعضای آکادمی علوم روسیه نیز هست. فومنکو بنیانگذار «گاه‌شناسی نو» و مدافع کوتاه‌سازی تاریخ است، زیرا ـ به عقیده‌ی او ـ بسیاری از امپراطوری‌های پیشین مانند امپراطوری روم، تنها انعکاس امپراطوری‌های بعدی هستند و فقط در ادبیات وجود دارند.هسته‌ی اصلی این روش مقایسه‌ی داده‌های خاص (مثلاً دوره‌ی فرمانروایی یک شاه و ...) برای نشان دادن هویت برهه‌های مختلف است. علیرغم این که کتاب‌های روسی فومنکو خوانندگان بسیار پیدا کرده و به چاپ‌های بعدی رسیده‌اند، ترجمه‌های کمی از این کتاب‌ها در دست هستند. فزون بر این‌ها، فومنکو نقاش سوررئالیست نامداری نیز هست.

Related Videos

Go to top