YЯOTƧIH

0

 

خلاصه ادله وقوع و عواقب رخداد پوریم

از سری کتاب های تاملی بر بنیان تاریخ ناصر پورپیرار

کتاب صفویه ، جلد سوم ، یادداشت 104


خلاصه ادله وقوع و عواقب رخداد پوریم
برای خردمند، حتی یکی از این تغییرات پایه در ارکان هستی مردم شرق میانه، که حوزه اجرای پروژه پلید پوریم بوده است، برای شناخت آن واقعه به عنوان نخستین نسل کشی وسیع و کامل در حیات متمدنانه آدمی و در تاریخ، کفایت می‏کند. قتل عامی که نه تنها پایه و زیر بنای واپس ماندگی ظاهری در خطه ما شناخته می‏شود، بل بد تر از آن، سبب ساخت تاریخی کثیف‏تر و در ماهیت خود مخرب تر از پوریم، برای این منطقه و بل بخش غربی جهان باستان، از سوی کسانی شده است که با عرضه جعلیاتی به نام تاریخ، کوشیده‏اند تا آثار ارتکاب آن آدم کشی وسیع از سوی کنیسه را بپوشانند. این تصویر حقیقی از سرنوشت سرزمین‏های خالی مانده‏ای است که در اقدام پوریم به طور کامل از حیات بومی چنان تخلیه شد، که بازمانده‏ای از میان آشوریان و بابلیان و ایلامیان و آرامیان و آن همه قوم ایرانی باقی نماند تا بر زخم‏های پوریم مرهمی گذارد و هستی پیشین و مشعشع شرق میانه را از گوشه‏ای باز سازی کند. آن چه در این حوزه شاهدیم و می‏توانیم گواهان و مستندات عقلی و فنی فراوانی برای آن معرفی کنیم عبارت از سکوت مطلقی است که به عمق ۱۲ قرن، از میانه ی حکومت خشایارشا تا طلوع اسلام، بر منطقه ی پوریم

 


بدین ترتیب بحث در باب مسائل ایران باستان، از دریچه ی اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی، مسدود می‏ماند، زیرا اگر بنا بر محاسبات و مناسبات بی اساس کنونی، حتی بی توجه به خطوط پیشین، ابداع خط میخی داریوشی و ظهور هخامنشیان را، آغاز عصر تاریخی و تمدنی ایران کنونی شناسایی کنیم، پس خاموشی سریع همین الگوی گویش و فقدان جانشین نگارشی، دوران پس از خشایارشا را، که آخرین کتیبه‏های قابل تایید هخامنشی در تخت جمشید، به نام او ختم می‏شود، بیرون از مطالعات تاریخی قرار می‏دهد و شامل توصیف سکوت می‏کند.
از این روی، تا آن جا که از داده‏های جدید درباره‏ی مسائل ایران باستان استخراج می‏شود، حاصل تلاش دراز مدت و پنج هزار ساله بومیان ایران پیش از هخامنشی، که با ارزیابی مانده‏های صنعتی و هنری آنان، در زمره بنیان گذاران مبانی رشد و توسعه در جهان کهن شناخته می‏شوند، پس از هجوم نیزه داران بیگانه، که به فرمان و با تدارکات کنیسه برای آزاد کردن اسیران و ثروت بلوکه شده یهود به بابل و شرق میانه سرازیر شده اند، متوقف می‏ماند و سپس در ماجرای قتل عام پلید پوریم مطلقا برچیده می‏شود. رخ دادی که با وسواس تمام از سبد بررسی‏های تاریخ برداشته‏اند و در زمره احتجاجات و استنادات و اطلاعات هیچ مورخ، در هیچ دوره‏ای قرار نداشته است. این مورخ در تحقیقات جدید خویش و در حجمی انبوه، به صورتی کلان و از زوایای گوناگون کوشیده است تا این نسیان عمدی و برنامه ریزی شده را جبران و دلایل عرضه شده در این همه نوشته برای اثبات اجرای پوریم را، به صورت زیر خلاصه می کند:
۱- نقل مستقیم تورات، که فرهنگ و باور یهود وقوع آن را انکار نمی‏کند.
۲- غروب کامل و ناگهانی قریب سی تجمع و تمدن کهن در شرق میانه، که حضور قدرتمند آنان در کتیبه بیستون داریوش ثبت مانده است.

3- به اتمام نرسیدن پانل‏های ساختمانی تخت جمشید و نیمه کاره رها شدن آن ساخت و سازها، که با شفافیت تمام در مستند ارزشمند «تختگاه هیچ کس» به اثبات رسیده و نیز ثبت آخرین پیام‏ها از زبان خشایارشا بر پانل‏های نوشتاری آن مجموعه، روشن می‏کند که حادثه بس تعیین کننده و عظیمی ادامه کار و سرمایه گذاری بیش‏تر برای تکمیل و بهره برداری از آن بناها را، در زمان خشایارشا، غیر ضرور کرده است. قبول ناگزیر این حقیقت مطلق، از دیدگاه تاریخی و از منظر مورخ، به معنای برچیده شدن تسلط سیاسی گروه بندی هخامنشی در شرق میانه، به سبب رخ داد پوریم در همان زمان است.

4- توقف تظاهرات هستی شناسانه هخامنشی، از آن قبیل که درباره داریوش از هند تا حبشه ساخته‏اند. تبلیغ کنندگان این توانایی‏ها، که در مورد خشایارشا تا حد لشکرکشی پنج میلیونی به یونان توسعه یافته، نیاندیشیده‏اند که بی تحرکی کامل و حاکم، بر ادامه همین تاریخ وصله شده هخامنشی، سکوت مستولی بر حضور جانشینان تصوری خشایارشا را عمیق تر و تعارض و تناقضاتی پدید می‏آورد که توقف مطلق روند تاریخ استیلای هخامنشیان را، در زمان خشایارشا آشکارتر می‏کند.

۵- قطع کامل کانال‏های اطلاعاتی درباره مناسبات و مردم پیش از پوریم، در تمام زمینه‏ها. تا حدی که تشخیص نام کهن هیچ یک از اقوام و بومیان ایران، که مجموعه‏ای از عالی ترین دست ساخته‏های هنری و صنعتی آنان را به دست آورده‏ایم و محیط تجمع آن‏ها را می‏شناسیم، میسر نیست. چنان که پایگاه جغرافیایی اقوامی را که در کتیبه بیستونی داریوش ذکر شده، نمی دانیم. چنین غفلت و ناآگاهی مفرط و بی انتهایی که اینک در باب مختصه‏های حضور، در اندازه ناشناختگی نام و جغرافیا، نسبت به غالب حوزه‏های زیستی کهن شرق میانه جاری است، تنها در صورتی میسر می‏شود که هستی مجرد انسان، یعنی تنها و توانا و موثق ترین عامل انتقال اطلاعات، قطع شده باشد.

6- جوانه زدن زمینه‏های رشد عقلی و امکانات تولیدی و تکنیکی و پیدایی خط و رشد فرهنگ و صنعت و هنر در اجتماعات قدیم، مانند یونان و چین و هند، که با سقوط شرق میانه در ماجرای قتل عام پوریم همزمان است. طرح این امکان و احتمال، برای بررسی بیش تر، بحث گریز لایه نازکی از خرد پیشگان خطه ما، پس از هجوم پوریم، به دیگر مراکز تجمع و تمدن کهن و تاثیر در تغییر الگوهای اندیشه ورزی در میان آنان را جذاب می‏کند. پیش از این، مبحث انتشار چنین تحولی در یونان و غرب، از مرکز آکادمی را گشوده‏ام، که اشاره روشنی به تجمع مهاجران اکدی دارد.

7- کشف واحد‏های متعدد تجمع و تمدن تخریب و تخلیه شده، از بابل تاسیستان و از شوش تا مارلیک، که به صورتی یکسان و در دورانی همزمان، آسیب دیده و نابود شده‏اند. چنین تابلوی انهدامی، وقوع یک فاجعه هولناک سراسری، با روش‏های یکسان و در زمانی معین را اعلام می‏کند.

یکی از جام‏های باستانی زرین مارلیک
این قطعه باستانی یکی از شگفتی های صنعت فلز،آلیاژ و ریخته‏گری است.


8- بر جای ماندن دارایی‏ها و دفن ناشدن اجساد پراکنده در این ویرانه‏ها، نشان می دهد که شدت و وسعت ضربه، بازمانده ای را برای بازگشت و اقدام به ترمیم باقی نگذارده است و چون هیچ حادثه طبیعی قادر به ایجاد چنین تابلویی از انهدام کامل محیط های انسانی و در حوزه ای چنین گسترده نیست، پس می پذیریم که نشانه های بر جای مانده در سایت های کهن شرق میانه، تنها می تواند نتیجه و نموداری از اجرای یک قتل عام به کمال باشد.

محوطه حسنلو
آیا جنازه های دفن نشده در این محوطه نشانی از یک قتل عام گسترده در آن منطقه نبوده است؟


9- غیبت و قطع ناگهانی و بی توضیح پروسه ی تولید، نبود نمایه‏های دینی و اعتقادی، بر جای نبودن مظاهری از مراکز گسترده زیستی به صورت شهر و شهرنشینی و فقدان بقایایی از بناهای عمومی و خصوصی، با وضوح تمام، عدم تشکیل واحدهای تولیدی و تمدنی و نبود تجمع انسانی در حوزه اجرای پوریم را، تا طلوع و ظهور اسلام، مسلّم می‏کند.
10- تبلیغ دروغین ادامه تحرکات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، برای دوران پس از پوریم و پر کردن جاعلانه فضای خاموش حاکم بر جغرافیای اجرای آن قتل عام، با داستان‏های اشکانی و ساسانی و حواشی موهومی چون ظهور پیامبران متعدد و برپایی محیط‏های پوشالی و غیر قابل اثبات آموزشی و وفور کتاب‏های سیاست و اخلاق و نقر کتیبه‏های قلابی، برای دورانی که در آن معرفی خط و زبان نیز ممکن نیست، از ماهیت کوشش جاری برای اختفای خاموشی محض در این منطقه پرده بر می‏دارد و کوشندگان آن را معرفی می‏کند و چون اینک ایجاد کنندگان این هیاهوهای تو خالی، یعنی مورخان یهود را نیک شناسایی کرده‏ایم، با مرتبط کردن دو پایه اصلی این بررسی، یعنی انجام قتل عام به دست یهودیان و یهودی بودن موجدان ضربان مصنوعی قلب حیات، در منطقه آن نسل کشی، به این نتیجه روشن وارد می‏شوم که آنان با وقوف کامل بر وسعت آن رخ داد و عواقب غیر قابل دفاع آن، سعی درمنحرف کردن برداشت‏های تاریخی درباره این ماجرای هول آور و اختفا و انکار کلی آن را داشته‏اند، تا تبلیغات مورد نیاز آنان در باب مظلومیت قوم یهود با مزاحمی رو به رو نباشد.

11- ورود بی معارض مهاجران مختلف و از مجاری گوناگون، به جغرافیای ایران کنونی، با نمونه بسیار واضح حضور کلنی‏های یونانی، در جنوب و غرب و شرق ایران. در این مورد، هم ناشناخته ماندن مبانی و مبادی دفاع در برابر نفوذ یونانیان و هم منتقل نشدن فرهنگ و صنعت و هنر و معتقدات آنان، که به درازای پنج قرن در این سرزمین زیسته‏اند، بهترین گواه یافت نشدن نیروی بومی در ایران باستان است.

12- مقایسه نخستین فرآورده‏های صنعتی، پس از اسلام، اعم از تولید دست ساخته‏هایی از سفال و فلز و یا بالا بردن بناهای عمومی و معابد، گسستگی کامل تکنیک و تولید آن‏ها را، در تمام زمینه‏ها، از میراث و سنت مردم شرق میانه در ماقبل رخ داد پلید پوریم، اثبات می‏کند. ناپختگی و ناشیگری در اجرای نخستین نمونه‏های تولیدات اسلامی چنان واضح است و چندان با تولیدات پیش از پوریم، از نظر توانایی‏های فنی و هنری و ابزار تولید فاصله می‏گیرد که بی مجامله معلوم است اجتماعات انسانی شرق میانه، که عمدتا از صحراهای دور برخاسته اند، در تجدید حیات، به مدد و نیروی اسلام، کار تولید را از مبداء صفر و بدون بهره وری از میراث پیشینیان آغاز کرده‏اند. پیشینیانی که به زمان ظهور اسلام، قرن‏های متمادی از انهدام کامل و تولید آخرین نمایه‏های صنعتی و دست ساخته‏های آنان، گذشته بود.
13- در این باره می‏توان مدعی شد که قطع توانایی‏های شرق میانه، در اثر قتل عام کامل مردم ممتاز آن، در اقدام پوریم، زایش اندیشه ورزی و ارتقاء علم و هنر و تکنیک در تولید و در فاکتورهای روابط اجتماعی را در این خطه، که گهواره ی تمدن بشر خوانده شده، متوقف کرد و ترکش آن در بی نصیب گذاردن دیگر تمدن‏ها، از تجارب شرق میانه، به حدی بود که دانایی‏های عمومی آدمی در ۱۵۰۰ سال پیش و در کل جهان، به گواهی مقایسه تولیدات و آثار هنری و معماری بر جای مانده از دو دوران، از توان خردمندانه مردم ۳۵۰۰ سال پیش، در شرق میانه بسیار نازل تر بوده است. چنین نمایش غیر قابل تردیدی از عواقب رخ داد پلید پوریم، به سادگی معلوم می‏کند که اگر توطئه گری یهودیان در فرستادن کورش برای تخریب تمدن بابل، روند طبیعی حرکت منطقی به سوی تعالی در حوزه ما را بر هم نزده بود، مسلما اینک قرون متمادی از پیروزی انسان بر مشکلات زندگی جمعی گذشت.
14- بی صاحب ماندن دراز مدت خرابه‏های تخت جمشید تا زمان حاضر، که بر نبود قدرت مرکزی و یا حتی محلی در ایران پس از پوریم گواهی می‏دهد. به راستی تدوین کنندگان کلیسا و کنیسه‏ای تاریخ ایران، که هر باغ و باغچه‏ای را بارها به تصرف این گردن کش و آن سلطان درآورده‏اند چه گونه از بخشش و ادعای تصرف این همه محوطه نیمه ساز و مصالح و مواد اولیه پراکنده در آن غفلت کرده‏اند.

15- در نگاهی مقدماتی و گذرا کاملا معلوم است که توسعه اسلامی در بین النهرین و حوزه‏های غربی آن و بعدها در ایران و آسیای صغیر، همانند مسیحیت، ارکان نظام‏های مختلف روابط جمعی ماقبل خویش، یعنی یونان و روم را، در معماری بناهای مذهبی و حکومتی و در ضرب سکه و تولیدات مختلف، متصرف نشده و زیر بناهای موجودیت اسلامی، در تمام زمینه‏ها، مستقل و متکی بر امکانات خویش است. این نشانه واضحی بر این مطلب است که مسلمین در حوزه‏های رشد نخستین خویش، به تمدن و تجمع پویای شایسته و مناسب تقلید برنخورده اند ... و نیز ادله بسیار دیگری که برای پرهیز از تطویل غیر ضرور، اینک از عرضه ی آن در می‏گذرم.

برای خردمند، حتی یکی از این تغییرات پایه در ارکان هستی مردم شرق میانه، که حوزه اجرای پروژه پلید پوریم بوده است، برای شناخت آن واقعه به عنوان نخستین نسل کشی وسیع و کامل در حیات متمدنانه آدمی و در تاریخ، کفایت می‏کند. قتل عامی که نه تنها پایه و زیر بنای واپس ماندگی ظاهری در خطه ما شناخته می‏شود، بل بد تر از آن، سبب ساخت تاریخی کثیف‏تر و در ماهیت خود مخرب تر از پوریم، برای این منطقه و بل بخش غربی جهان باستان، از سوی کسانی شده است که با عرضه جعلیاتی به نام تاریخ، کوشیده‏اند تا آثار ارتکاب آن آدم کشی وسیع از سوی کنیسه را بپوشانند. این تصویر حقیقی از سرنوشت سرزمین‏های خالی مانده‏ای است که در اقدام پوریم به طور کامل از حیات بومی چنان تخلیه شد، که بازمانده‏ای از میان آشوریان و بابلیان و ایلامیان و آرامیان و آن همه قوم ایرانی باقی نماند تا بر زخم‏های پوریم مرهمی گذارد و هستی پیشین و مشعشع شرق میانه را از گوشه‏ای باز سازی کند. آن چه در این حوزه شاهدیم و می‏توانیم گواهان و مستندات عقلی و فنی فراوانی برای آن معرفی کنیم عبارت از سکوت مطلقی است که به عمق ۱۲ قرن، از میانه ی حکومت خشایارشا تا طلوع اسلام، بر منطقه ی پوریم زده و بدون تحرک تاریخی ما حاکم بوده است. (برآمدن صفویه، جلد سوم، یادداشت104)

 

Invalid template file /var/www/html/components/com_easydiscuss/themes/simplistic/post.comments.php
Responses (0)
  • There are no replies here yet.
Your Reply

Specify a password to lock discussions to only users who has the password.

You may add additional URLs that you would like to include in your post.

Add URL
Go to top