YЯOTƧIH تشکلی برای جمع آوری اطلاعات و تعامل جریان های فکری (پارادایم های)مخالف با جریان اصلی1 است.
توجه: YЯOTƧIH عضو ویا حامی هیچ دیدگاه ،تشکل ،گروه و یا حزب سیاسی نیست.
سایت YЯOTƧIH: زیر ساختی است برای جمع آوری دیدگاه ها و اطلاعات از قبیل کتاب ها مقالات فیلم ها و عکس ها و محل تعاملی برای جریان های فکری مخالف با جریان اصلی است.
سایت YЯOTƧIH مقالات و کتاب ها را به زبان های مختلف فراهم آورده است. کاربران می توانند با استفاده از لینک زبان مورد نظر خود مقالات را به زبان مورد نظر خود مطالعه کنند.


آیین نامه اجرایی سایت
1- هر مطلب منتشر شده در YЯOTƧIH باید حداقل یک برچسب پارادایم داشته باشد. تصاویر و ویدئو ها از این قاعده مستثنا هستند .
2-هر مقاله منتشر شده در YЯOTƧIH باید یک منبع داشته باشد یا باید توسط یکی از اعضای تحریریه YЯOTƧIH نوشته شده باشد .
3-مطالبی که در YЯOTƧIH منتشر میشود انعکاس دهنده نظرات این تشکل نیست و تنها نظرات نویسنده مطلب را منعکس میکند لذا تنها شخص نویسنده یا نویسندگان مسئول مطالب نوشته شده میباشند.
4-YЯOTƧIH مطالبی را که مربوط به مسائل سیاسی روز باشد منتشر نمی کند .
5-هر پارادایم برای فعالیت در YЯOTƧIH باید توسط هیات علمی تایید و توسط شورای سیاست گذاری و راهبری تصویب شده باشد.


آیین نامه انتخاب هیات تحریریه
اعضای سایت که میخواهند به عنوان نویسنده مستقل کتاب ها یا مقالات خود را در YЯOTƧIH منتشر کنند باید مجموعه مطالب و آثار خود را با تعیین پارادایم فکری به آدرس ایمیل هیات علمی YЯOTƧIH ارسال کنند تا پس از بررسی و تایید به عضویت تحریریه YЯOTƧIH در آیند.


آئین نامه انتخاب مودراتور و امتیاز دهی
1- برای افزوده شدن یک زبان جدید حداقل وجود یک مودراتور برای آن زبان الزامی است.
2- به ازای هر 100عضو یا 20 پست روزانه یک مودراتور لازم است.
3- پنج مودراتور اول هر زبان توسط مدیر سایت منسوب میشوند.
4- مودراتور های 6 به بعد توسط رای گیری مودراتور های فعلی و از میان کاربران فعال انتخاب میشوند.
5- کاربرانی باید برای مودراتوری انتخاب شوند که به طور متوسط روزانه 10 کامنت در سایت نصب کرده باشند.


سیاست نامه تایید جریان های فکری
تعاریف
جریان فکری یا پارادایم: چهارچوبی است که شامل تمام نظریه ها، قوانین، کلیات وتجربیات سازمان یافته فلسفی، نظری یا عملی است. همچنین ساختاری است که جهت و شیوه تمام تحقیقات انجام شده در مورد آن موضوع معین را تعیین میکند.
جریان اصلی: تفکر مشترک اکثریت است و چهارچوبی است که شامل دیدگاه های عموما پذیرفته شده در یک موضوع معین میباشد.
زیر پارادایم: پارادایمی است که اصول اصلی یک پارادایم کلی را میپذیرد و صرفا اصول جدیدی را به آن اضافه میکند.
مانیفست یا بیانیه: متنی است که یک گروه از آن برای بیان اصول، عقاید و اهداف خود به عموم استفاده میکند.
نمایندگان فکری یک پارادایم: کسانی هستند که با تولید آثار و انتشار آنها عموما به عنوان شکل دهندگان مانیفست آن پارادایم شناخته شده اند.
پارادایم غیر قابل رد: به پارادایمی گفته میشود که ارکان آن به واسطه  قوانینی که آن پارادایم با آنها مخالفتی ندارد قابل نقض نباشد.
 
هیات علمی YЯOTƧIH شروط زیر را برای تایید یک پارادایم در نظر میگیرد:
الف-پارادایم مخالف جریان اصلی باشد(زیر پارادایم جریان اصلی نباشد).
ب-نمایندگان فکری و مانیفست شناخته شده ای داشته باشد.
ج-غیر قابل رد باشد.

 

 


1. Mainstream